Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ประเภทประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ จริง *หากผู้เข้าประกวดมาจากสถาบันเดียวกันต้องใช้การรับรองใบเดียวกัน

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสถานศึกษา : ดาวน์โหลด (Doc)