Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

หลักการให้คะแนน

หัวข้อการให้คะแนน 

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

 1. เนื้อหา

 ครบเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราว โดยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ

20

 2. ความคิดสร้างสรรค์

 ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม การเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และการทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

20

 3. การใช้ภาษาและดนตรี

 ความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ภาษาและดนตรีกับเนื้อหา

20

 4. คุณภาพในการผลิต

 คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

20

 5.จำนวนผู้ชม ผ่าน Social Media

 จำนวนการเห็น (impression) View (ครั้ง) หรือ Like (ชอบ) หรือ Share (แบ่งปัน) (รวมกันทุกอย่างบนทุกแพลทฟอร์มของ Social Media)

20

รวม

100


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)