Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

วิธีการสมัคร

ด้วยกรมการค้าภายใน จะดำเนินการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอที่ทันสมัยที่ต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าภายในเผยแพร่ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”
2. การรับสมัคร
2.1 ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2.1.1 ประเภท ประชาชนทั่วไป
2.1.2 ประเภท นักเรียน นักศึกษา
3. การประกวด
3.1 จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่างๆ ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในกำหนด ที่แนบ 1
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.3 ผลงานสามารถส่งในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง

คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต

3.5 คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น
3.6 ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.7 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
3.8 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
3.10 การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลงานเข้าประกวด

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน ประเด็นพิจารณา คะแนน
 1. เนื้อหา  ครบเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราว โดยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 20
 2. ความคิดสร้างสรรค์>  ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม การเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และการทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 20
 3. การใช้ภาษาและดนตรี  ความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ภาษาและดนตรีกับเนื้อหา 20
 4. คุณภาพในการผลิต  คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 20
 5.จำนวนผู้ชม ผ่าน Social Media  จำนวนการเห็น (impression) View (ครั้ง) หรือ Like (ชอบ) หรือ Share (แบ่งปัน) (รวมกันทุกอย่างบนทุกแพลทฟอร์มของ Social Media) 20
รวม 100

5 รางวัลการประกวด

5.1 ประเภท ประชาชนทั่วไป
5.1.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.2 ประเภท นักเรียน นักศึกษา
5.2.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

6. การประกาศผลรางวัล

กรมจะแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการวันมอบรางวัล การมอบรางวัล และสถานที่การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

7. การสมัคร

7.1 ใบสมัครเข้าร่วมประกวด สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ได้ที่ Link.ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน โทร 0 2507 5900 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลที่ 0 2938 1988 ต่อ 666 มือถือ 089 016 5155
7.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
7.2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.2.2 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ จริง

8 กำหนดระยะเวลาการประกวด


กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ประชาสัมพันธ์การประกวด และการรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)
2. ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
3. ประกาศผลงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. จัดพิธีมอบรางวัล

ภายในเดือนมีนาคม 2561

กรมการค้าภายใน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)