Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

Step 1
สมัครในนาม
Step 2
ลงทะเบียนประกวด
Step 3
อัพโหลดวีดีโอ
Step 4
เรียบร้อย!

สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

เอกสารและไฟล์ที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร!

1. ไฟล์บัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษา (PDF, PNG, JPG)
2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีผู้สมัครเป็นนักศึกษา) ตัวอย่างโหลด
3. วีดีโอสำหรับส่งเข้าประกวด นามสกุล mp4 ขนาดไม่เกิน 200 MB
หมายเหตุ กรณีสมัครเป็นทีมต้องเตรียมเอกสารทุกคน

อ่านรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม

timelapse

สมัครในนามบุคคล

ส่งผลงานเข้าประกวดในนามบุคคล สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน,นักศึกษา

สมัคร
movie

สมัครเป็นทีม

ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม สำหรับประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน,นักศึกษา

สมัคร