Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

ข้อกำหนดการประกวด

ด้วยกรมการค้าภายใน จะดำเนินการจัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ “ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับส่วนราชการในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอที่ทันสมัยที่ต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมการค้าภายในเผยแพร่ต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”
2. การรับสมัคร
2.1 ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
2.1.1 ประเภท ประชาชนทั่วไป
2.1.2 ประเภท นักเรียน นักศึกษา
3. การประกวด
3.1 จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่างๆ ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในกำหนด ที่แนบ 1
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3.3 ผลงานสามารถส่งในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง

คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต

3.5 คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น
3.6 ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
3.7 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
3.8 คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
3.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
3.10 การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลงานเข้าประกวด

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน ประเด็นพิจารณา คะแนน
 1. เนื้อหา  ครบเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราว โดยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ 20
 2. ความคิดสร้างสรรค์>  ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม การเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และการทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 20
 3. การใช้ภาษาและดนตรี  ความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ภาษาและดนตรีกับเนื้อหา 20
 4. คุณภาพในการผลิต  คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 20
 5.จำนวนผู้ชม ผ่าน Social Media  จำนวนการเห็น (impression) View (ครั้ง) หรือ Like (ชอบ) หรือ Share (แบ่งปัน) (รวมกันทุกอย่างบนทุกแพลทฟอร์มของ Social Media) 20
รวม 100

5 รางวัลการประกวด

5.1 ประเภท ประชาชนทั่วไป
5.1.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.2 ประเภท นักเรียน นักศึกษา
5.2.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
5.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

6. การประกาศผลรางวัล

กรมจะแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการวันมอบรางวัล การมอบรางวัล และสถานที่การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

7. การสมัคร

7.1 ใบสมัครเข้าร่วมประกวด สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ได้ที่ Link.ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน โทร 0 2507 5900 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลที่ 0 2938 1988 ต่อ 666 มือถือ 089 016 5155
7.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
7.2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7.2.2 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ จริง

8 กำหนดระยะเวลาการประกวด


กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ประชาสัมพันธ์การประกวด และการรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)
2. ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
3. ประกาศผลงาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

4. จัดพิธีมอบรางวัล

ภายในเดือนมีนาคม 2561

กรมการค้าภายใน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)

หัวข้อการให้คะแนน 

ประเด็นพิจารณา

คะแนน

 1. เนื้อหา

 ครบเหมาะสมของเนื้อหา การร้อยเรียงเรื่องราว โดยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และตรงตามหลักการเหตุผลและวัตถุประสงค์ของโครงการ

20

 2. ความคิดสร้างสรรค์

 ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตาม การเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจํา และการทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

20

 3. การใช้ภาษาและดนตรี

 ความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ภาษาและดนตรีกับเนื้อหา

20

 4. คุณภาพในการผลิต

 คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน

20

 5.จำนวนผู้ชม ผ่าน Social Media

 จำนวนการเห็น (impression) View (ครั้ง) หรือ Like (ชอบ) หรือ Share (แบ่งปัน) (รวมกันทุกอย่างบนทุกแพลทฟอร์มของ Social Media)

20

รวม

100


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมการค้าภายใน (PDF)
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง

คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต

คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น

ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
1. ประเภทประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ จริง *หากผู้เข้าประกวดมาจากสถาบันเดียวกันต้องใช้การรับรองใบเดียวกัน

ตัวอย่างหนังสือรับรองจากสถานศึกษา : ดาวน์โหลด (Doc)
ลำดับ จังหวัด ชื่อตลาด วันจำหน่าย เวลา ที่ตั้งตลาด
1 กระบี่ ถนนคนเดินกระบี่ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 17.00-22.00 ถ.มหาราช ซ.8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง
2 กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 วัดตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
3 กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เสาร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
4 กรุงเทพมหานคร ตลาดคลองบางหลวง ทุกวัน  09.00-18.00 ริมคลองลางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
5 กรุงเทพมหานคร ตลาดรถไฟ ตลาดพลู ทุกวัน  06.00-20.00 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
6 กรุงเทพมหานคร ตลาดนางเลิ้ง ทุกวัน  10.00-14.00 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
7 กรุงเทพมหานคร ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ วันเสาร์-อาทิตย์ 07.00-18.00 วัดพระยาสุเรนทร์ 32 ซอย พระยาสุเรนทร์ 50 แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา 
8 กำแพงเพชร ตลาดย้อนยุคนครชุม  วันศุกร-อาทิตย์
แรกของเดือน
16.00-21.00 บริเวณสามแยกนครชุม ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
9 กำแพงเพชร ถนนคนเดิน "คนกำแพง" วันเสาร์ ที่ 2,4 16.00-21.00 ถ.สิริจิต ตรงข้ามเกาะกลางแม่น้ำปิง
10 ขอนแก่น ตลาดต้นตาล  วันจันทร์-อาทิตย์ 18.00-23.00 ริมถนนมิตรภาพ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น 
11 จันทบุรี ตลาดริมคลองหนองบัว วันศุกร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี อ.จันทบุรี
12 ฉะเชิงเทรา ตลาดคลองสวน 100 ปี วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 เทศบาลเทพราช อ.บ้านโพธิ์ 
13 ฉะเชิงเทรา ตลาดน้ำบางคล้า  วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 ริมแม่น้ำบางปะกง เทศบาลต.บางคล้า ต.บางคล้า อ.บางคล้า 
14 ชลบุรี ตลาดประมงท่าเรือพลี  วันเสาร์ 16.00-20.00 ท่าเรือพลี อ.เมือง
15 ชลบุรี ตลาดน้ำสี่ภาค วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-20.00 451/304 ม.12 ถ.สุขุมวิท-พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
16 ชลบุรี ตลาดจีนชากแง้ว  วันเสาร์ 15.00-20.00 ม.10 หมู่บ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง 
17 ชัยภูมิ ตลาดหม่ำช่องสามหมอ วันจันทร์-อาทิตย์ 06.00-22.00 บ้านชนแดน ม.5 ต.ช่องสามหมอ
18 ชุมพร ตลาดใต้เคี่ยม  วันอาทิตย์ 08.00-15.00 ม.1 ต.ละแม อ.ละแม
19 เชียงราย กาดกองเก่า วันศุกร์ 15.00-20.00 บ้านสบสม-บ้านหาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
20 เชียงใหม่ กาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย  วันเสาร์ 07.00-14.00 ในเจเจมาร์เก็ต 45 ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
21 ตรัง ถนนคนเดินกันตัง วันอาทิตย์ 15.00-21.00 ถ.รัษฎา ต.กันตัง อ.กันตัง
22 ตาก กาดนั่งยองคล้องย่าม วันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-20.00 บนถนนริมแม่น้ำปิงบริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก 
23 ตาก กาดต้าตง วันเสาร์-อาทิตย์ 15.00-21.00 ม.6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก
24 นครนายก ตลาดวัดหลวงพ่อปากแดง  วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 วัดหลวงพ่อปากแดง  95 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก
25 นครปฐม ตลาดน้ำลำพญา  วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา 25 ม.5 ต.ลำพญา อ.บางเลน 
26 นครปฐม ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เสาร์-อาทิตย์ 9.00-17.00 ซ.7 ต.บางหลวง อ.บางเลน 
27 นครราชสีมา ตลาดร้อยปีเมืองย่า วันจันทร์-อาทิตย์ 16.00-22.00 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
28 นครศรีธรรมราช ตลาดย้อนยุค@ปากพนัง วันอาทิตย์ 14.00-21.00 สองฝั่งคลองบางฉนาด ต.ปากพนัง
29 นนทบุรี ตลาดน้ำไทรน้อย วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-16.00 ริมคลองพระพิมลราชา วัดไทรใหญ่  ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย 
30 นนทบุรี ตลาดน้ำวัดตะเคียน  วันเสาร์-อาทิตย์ 07.00-16.30 ในบริเวณวัดตะเคียน 86 ม.3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย 
31 น่าน กาดข่วงเมืองน่าน (ถนนคนเดินวัดภูมินทร์) วันศุกร์-อาทิตย์ 17.00-21.00 ข้างวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
32 บึงกาฬ ตลาดถนนคนเดินริมโขง วันศุกร์-เสาร์ 17.00-20.00 ถ.เลียบริมแม่น้ำโขง ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ 
33 บุรีรัมย์ ตลาดเซราะกราว  วันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-22.00 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง 
34 ประจวบคีรีขันธ์ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมสู้ศึก วันเสาร์-อาทิตย์
แรกของเดือน
17.00-22.00 ถนนสู้ศึก  ตำบลประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง
35 ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดถนนคนเดินเมืองเก่าอ.ปราณบุรี วันเสาร์ 16.00-22.00 ชุมชนบ้านเมืองเก่า บริเวณสถานีรถไฟตลาดปราณ ต.ปราณบุรี
อ.ปราณบุรี
36 พระนครศรีฯ ตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม วันพฤหัสบดี-อาทิตย์ 09.00-16.00 บ้านแสงโสม 68/12 ม. 5 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน
37 พระนครศรีฯ ตลาดหลวงปู่ทวด วันจันทร์-อาทิตย์ 07.00-20.00 115 ม.4 ต.บ้านใหม่
อ.มหาราช
38 พังงา ตลาดชุมชนกลางเลบ้านบางพัฒน์ วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00 - 19.00 หมู่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง
39 พังงา ตลาดนัดบางเนียง วันจันทร์-อาทิตย์ 10.00-22.00 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 
40 พัทลุง ตลาดป่าไผ่สร้างสุข วันเสาร์ 09.00-18.00 26 ม.8 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
41 พัทลุง หลาดใต้โหนด  วันอาทิตย์ 08.00-15.00 4 หมู่บ้านจันนา ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน 
42 พิจิตร ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง วันเสาร์ 05.00-09.00 ซอยพระวิจิตร 3 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 
43 พิษณุโลก ตลาดวิถีชุมชน ฅนพิษณุโลก วันอาทิตย์ 13.00-21.00 วัดราชบูรณะ อ.เมือง
44 เพชรบุรี ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพ วันศุกร์-อาทิตย์ 17.00-22.00 บนถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 
45 เพชรบูรณ์ ตลาดถนนคนเดินไทหล่ม วันเสาร์ 16.00-21.00 ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก 
46 เพชรบูรณ์ ถนนคน เพ็ด-ชะ-บูน วันศุกร์ 17.00-21.00 ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง
47 แพร่ กาดสามวัย วันศุกร์ 16.00-20.00 ตรงข้ามศาลากลาง ต.ในเวียง อ.เมือง
48 ยโสธร ตลาดเก่าวิถีถิ่นภูไทห้องแซง พ.ศ.2513 เดือนละครั้ง 15.00-20.00 บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง
อ.เลิงนกทา
49 ยะลา ตลาดสวนปาล์มธารโต วันพฤหัสบดี อาทิตย์ 09.00-17.00 บนถนนทางหลวง หมายเลข 4106 ต.ธารโต อ.ธารโต
50 ราชบุรี ตลาดอมยิ้ม อ.จอมบึง วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-14.00 38 บ้านตลาดควาย ม.5 ต.อมบึง อ.จอมบึง
51 ราชบุรี ตลาดเก่าโคยกี๊  วันศุกร์-อาทิตย์ 17.00-22.00 ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ริมแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง
52 ลำปาง ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ถนนเวียงเหนือ วันศุกร์ 17.00-21.00 ถนนเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
53 ลำปาง กาดทุ่งเกวียน วันจันทร์-อาทิตย์ 18.00-21.00 ริมทางหลวงหมายเลข 11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
54 ลำพูน ตลาดฮิมน้ำอุโมงค์ วันศุกร์-อาทิตย์ 10.00-19.00 สวนสาธารณะปิงห่าง ม.5 ต.อุโมงค์
55 ลำพูน ตลาดหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 บ้านดอนหลวง ม.7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
56 เลย ตลาดถนนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขง วันจันทร์-อาทิตย์ 16.30-21.00 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน 
57 ศรีสะเกษ ถนนคนเดินศรีษะเกษ วันอาทิตย์ 16.00-20.00 19/1 ม.10 ต.โพธิ์ อ.เมือง
58 สงขลา ตลาดน้ำคลองแห วันศุกร์-อาทิตย์ 13.00-21.00 บ้านคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
59 สงขลา ตลาดริมน้ำคลองแดน  วันเสาร์ 14.00-20.00 ต.คลองแดน อ.ระโนด 
60 สมุทรปราการ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  วันเสาร์-ทิตย์ 08.00-17.00 ซอยวัดบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง 
61 สมุทรปราการ ตลาดคลองสวน 100 ปี วันจันทร์-อาทิตย์ 08.00-17.00 ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ต.คลองสวน
62 สมุทรสงคราม ตลาดน้ำบางน้อย วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-15.00 วัดเกาะแก้ว ต.กระดังงา อ.บางคนที
63 สมุทรสงคราม ตลาดร่มหุบ ทุกวัน  04.00-17.00 ซ.ศรีจำปา ต.แม่กลอง อ.เมือง
64 สมุทรสาคร ตลาดน้ำหนองพะอง  วันเสาร์-อาทิตย์ 06.00-15.00 บริเวณริมคลองภาษีเจริญ วัดใหม่หนองพะอง ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน 
65 สระบุรี ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล วันอาทิตย์ 09.00-15.00 ต.ต้นตาลใกล้วัดต้นตาลริมแม่น้ำป่าสัก ม.7 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ 
66 สิงห์บุรี ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน วัเสาร์-อาทิตย์ 09.00-17.00 วัดโพธิ์เก้าต้น  ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
67 สุโขทัย ตลาดริมยม 2437  วันเสาร์แรกของเดือน 16.00-20.00 หน้าศาลเจ้าพ่อดาบทอง หรือ บริเวณทางเข้าวัดกงไกรลาศ
(ตลาดเก่า) ม.10 ต.กง อ.กงไกรลาศ 
68 สุโขทัย ถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี วันเสาร์ 15.00-21.00 บริเวณเส้นทางริมแม่น้ำยม (ระหว่างสะพานพระร่วงถึงหน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) ตำบลธานี อำเภอเมือง 
69 สุราษฎร์ธานี ตลาดน้ำบ้านดอน  วันเสาร์-อาทิตย์ 15.00-20.00 บริเวณริมเขื่อนสวนสาธารณะศรีตาปี ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 
70 สุรินทร์ ตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ วันเสาร์-อาทิตย์ 16.00-18.00 ถ.สุรินทร์ - ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง 
71 หนองคาย ตลาดท่าเสด็จ วันเสาร์ 15.00-22.00 ริมเขื่อนริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
72 อ่างทอง ตลาดศาลเจ้าโรงทอง วันจันทร์-อาทิตย์ 05.00-17.00 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ
73 อำนาจเจริญ ตลาดถนนคนเดินผูกปิ่นโตข้าว วันพุธ 14.00-21.00 บริเวณหอนาฬิกา ต.บุ่ง อ.เมือง 
74 อุตรดิตถ์ ตลาดถนนวันวานเมืองลับแล วันเสาร์ 15.00-21.00 ถ.วันวาน ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล 
75 อุตรดิตถ์ ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหาดสองแคว วันศุกร์แรก 15.00-21.00 ถนนสายวัฒนธรรม ม.1-ม.2 ต.หาดสองแคว
76 อุทัยธานี ตรอกโรงยา วันเสาร์ 15.00-19.00 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี 
77 อุบลราชธานี ตลาดถนนคนเดินเขมราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่2 และ4 17.30-21.00 ม.1 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ