Scroll down
สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน

ข้อกำหนดการประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง

คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต

คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น

ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน